&size(30){ハバチ科 Tenthredinidae};
------
#contents
&tag(ハチ,害虫);

*概要 [#q07a9d9e]
&relation(分類,ハチ目); ハバチ亜目 (Symphyta)~
&property(和名,ハバチ科);
&property(学名,Tenthredinidae);

-[[Wikipedia:ハバチ亜目]]

*種類 [#i6df65d5]
#rel_ls(分類)

*図鑑 [#f26ba5a1]
-[[大阪府産ハバチ類図鑑:http://www.kcc.zaq.ne.jp/athalia/symphyta/osaka1.htm]]

*コメント [#u1ac5441]

#ncomment

Web昆虫図鑑/ハチ目
&category(Web昆虫図鑑);


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS